2014 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’na İlişkin Komite Raporu

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

 CUMHURİYET MECLİSİ

EKONOMİ, MALİYE, BÜTÇE VE PLAN KOMİTESİNİN

“2014 MALİ YILI BÜTÇE YASA TASARISI

(Y.T.No:7/2/2013)”NA İLİŞKİN RAPORUDUR

 

 

butce_komite            Komitemiz, 12 Kasım tarihinden, 29 Kasım 2013 tarihine kadar sekiz toplantıda,  toplam 52 saat çalışmış ve temel amacı sürdürülebilir bir kamu finansman dengesi kurmak ve gerekli yapısal tedbirleri uygulamaya koyarak ekonomide kalkınma sürecini sağlayarak, üretime dayalı büyümeyi gerçekleştirmek olan 2014 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısını, Ek’teki Sunuş Gerekçesi ile Maliye Bakanının ve Bakanlık yetkililerinin vermiş olduğu bilgiler ışığında,  Bakanların ve Bakanlıklara bağlı daire ve diğer bağımsız organ temsilcilerinin, Bütçeleri ile ilgili görüş ve icraatları hakkındaki bilgileri de alarak görüşmüş ve çalışmalarını tamamlamıştır.

 

            Komitemizin, Tasarı üzerinde yapmış olduğu görüşmelere ilişkin sonuçlar şunlardır:

 

1. YASA METNİNDE:

 

 

            Komitemiz, Tasarının 1’inci maddesini aynen ve oyçokluğuyla kabul etmiştir.

 

            Tasarının 2’nci maddesini, maddeye bağlı “A”, “C” ve “D” (Ödenek, Kadro ve Araç) Cetvelleriyle birlikte değerlendiren Komitemiz, Raporumuzun “Giderler” bölümünde de belirtildiği üzere, Devlet hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi için öngörülen 3 Milyar, 774 Milyon, 945 Bin Türk Liralık Ödeneği, 1 Milyon, 279 Bin Türk Liralık artışla toplam 3 Milyar, 776 Milyon 224 Bin Türk Lirasına yükseltmiştir. 2’nci madde Cetvellerinde bu artışa paralel yapılan değişiklikler ve Ek’li Cetvelleriyle birlikte oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

 

            Komitemiz, Raporumuzun “Gelirler” bölümünde de belirtildiği üzere Bütçenin finansmanı için 3 Milyar, 774 Milyon, 674 Türk Lirası gelir öngören Tasarının 3’üncü maddesini, 2’nci maddeye bağlı Ödenekler Cetvelinde yapılan değişikliğe paralel olarak 3 Milyar, 776 Milyon, 224 Bin Türk Lirası olarak değiştirmiş ve iç kaynakları da gelir ve gider dengesi bakımından 356 Milyon, 238 Bin Türk Lirasından 1 Milyon, 279 Bin Türk Lirası artışla 357 Milyon 517 Bin Türk Lirasına yükseltmiş ve maddeye bağlı “B” (Gelirler) Cetvelinde de değişiklik yaparak 3’üncü maddeyi Ek’li Cetveliyle birlikte oyçokluğuyla kabul etmiştir.


 

II. GİDERLER:

 

(1)

Kurumsal 01; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Bütçesi:

21 Milyon, 329 Bin, 380 Türk Lirası olarak önerilen Cumhurbaşkanlığı Bütçesinde Komitemiz, II’nci Düzey 02; Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi altında yer alan Finansman Kodu;1 “Mahalli Kaynaklar”,  Ekonomik Kodu: 03.5.9.90 “Diğer Hizmet Alımları” kalemindeki Bin Türk Liralık ödeneği, 5 Bin Türk Lirası artırarak 6 Bin Türk Lirasına yükseltilmesini oyçokluğuyla kabul etmiş ve bu bütçe toplam 5 Bin Türk Liralık artışla 21 Milyon, 334 Bin, 380 Türk Lirası olarak oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

 

 

(2)

Kurumsal 02; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Bütçesi:

18 Milyon, 147 Bin, 300 Türk Lirası olarak önerilen Cumhuriyet Meclisi Bütçesinde Komitemiz, aşağıdaki değişiklikleri yapmıştır:

         II’nci Düzey 01; Yönetim Hizmetleri altına Finansman Kodu:1 “Mahalli Kaynaklar”, Ekonomik Kodu: 06.7.7.01 yeni “Meclis Binası Tamir ve Tadili Projesi”, kalemi açılmasını ve bu kaleme 200 Bin Türk Lirası ödenek kaydedilmesini; 

         II’nci Düzey 01; Yönetim Hizmetleri altına Finansman Kodu:1 “Mahalli Kaynaklar” Ekonomik Kodu: 06.1.9.90  yeni “Ses Kontrol ve Kayıt Sistemi Projesi” kalemi açılmasını ve bu kaleme 105 Bin Türk Lirası ödenek kaydedilmesini; 

oybirliğiyle kabul etmiş ve 305 Bin Türk Liralık artışla bu Bütçe 18 Milyon, 452 Bin, 300 Türk Lirası olarak oybirliğiyle kabul edilmiştir.

 

    

(3)

Kurumsal 03; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı Bütçesi:

51 Milyon, 26 Bin, 90 Türk Lirası olarak önerilen Başbakanlık Bütçesi aynen ve oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

 

(4)

Kurumsal 04; Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve  Spor Bakanlığı Bütçesi:

145 Milyon, 395 Bin, 570 Türk Lirası olarak önerilen Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçesinde Komitemiz, aşağıdaki değişiklikleri yapmıştır:

         II’nci Düzey 01; Yönetim Hizmetleri altında yer alan Ekonomik Kodu: 06-7-7-02 “Hizmet Tesisleri” kalemindeki 150 Bin Türk Liralık ödeneği, oybirliğiyle 50 Bin Türk Lirası artırarak 200 Bin Türk Lirasına yükseltmiş;

         II’nci Düzey 02; Sanayi Dairesi altında yer alan Ekonomik Kodu  06-5-7-11 “Organize Sanayi Bölgeleri Altyapıları Giderleri” kalemindeki 1 Milyon Türk Liralık ödeneği, oybirliğiyle 500 Bin Türk Lirası artırarak 1 Milyon 500 Bin Türk Lirasına yükseltmiş;

         II’nci Düzey 08; Kültür Dairesi altında yer alan Ekonomik Kodu: 05-3-2-16 “Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere” kalemindeki 100 Bin Türk Liralık ödeneği, oybirliğiyle 100 Bin Türk Lirası artırarak 200 Bin Türk Lirasına yükseltmiş;

         II’nci Düzey 08; Kültür Dairesi altında yer alan Ekonomik Kodu: 03-8-9-01 “Diğer Taşınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri” kalemindeki 100 Bin Türk Liralık ödeneği, oyçokluğuyla 150 Bin Türk Lirası artırarak 250 Bin Türk Lirasına yükseltmiş;

         II’nci Düzey 11; Gençlik Dairesi altında yer alan Ekonomik Kodu: 05-3-2-23 “Halk Dansları Federasyonuna” kalemine oybirliğiyle 10 Bin Türk Liralık ödenek kaydetmiş; ve

bu Bütçeyi 810 Bin Türk Lirası artışla 146 Milyon 205 Bin 570 Türk Lirası olarak oyçokluğuyla kabul etmiştir.

 

(5)

Kurumsal 05; Dışişleri Bakanlığı Bütçesi:

37 Milyon, 696 Bin, 180 Türk Lirası olarak önerilen Dışişleri Bakanlığı Bütçesi aynen ve oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

 

(6)

Kurumsal 06; Maliye Bakanlığı Bütçesi:

1 Milyar, 528 Milyon, 135 Bin, 460 Türk Lirası olarak önerilen Maliye Bakanlığı Bütçesinde Komitemiz,  II’nci Düzey 08; Para, Kambiyo ve İnkişaf Sandığı Dairesi altında Finansman Kodu:1 “Mahalli Kaynaklar”, Ekonomik Kodu: 03-6-1-02 “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi ile Mücadele Projesi” kalemi açılmasını ve bu kaleme 5 Bin Türk Lirası ödenek kaydedilmesini; buna karşılık II’nci Düzey 01; Yönetim Hizmetleri altında yer alan Ekonomik Kodu: 03-2-3-02 “Akaryakıt ve Yağ Alımları” kalemindeki 50 Bin Türk Liralık ödeneğin 5 Bin Türk Lirası azaltılarak 45 Bin Türk Lirasına düşürülmesini oyçokluğuyla kabul elmiş ve bu Bütçe 1 Milyar 528 Milyon, 135 Bin, 460 Türk Lirası olarak oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

 

 

(7)

Kurumsal 07; İçişleri Bakanlığı  Bütçesi:

 

157 Milyon 73 Bin 520 Türk Lirası olarak önerilen İçişleri Bakanlığı Bütçesi aynen ve oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

 

 

(8)

Kurumsal 08; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi:

161 Milyon, 365 Bin, 130 Türk Lirası olarak önerilen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi aynen ve oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

 

 

 

 

 (9)

Kurumsal 09; Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi:

515 Milyon, 641 Bin, 210 Türk Lirası olarak önerilen Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesinde Komitemiz, aşağıdaki değişiklikleri yapmıştır:

 

-II. Düzey 01; Yönetim Hizmetleri altında yer alan Finansman Kodu:1 “Mahalli Kaynaklar”, Ekonomik Kodu: 03.6.1.02 “Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyon Giderleri” kalemindeki Bin Türk Liralık ödeneğin 49 Bin Türk Lirası artırılarak 50 Bin Türk Lirasına yükseltilmesini; ve

-II’nci Düzey 01; Yönetim Hizmetleri altına yeni Finansman Kodu:1 “Mahalli Kaynaklar”, Ekonomik Kodu: 05.3.2.29 “K.T. Çocuk Esirgeme Kurumuna” kalemi açılmasını ve bu kaleme 50 Bin Türk Lirası ödenek kaydedilmesini; 

oybirliğiyle kabul etmiş ve bu Bütçeyi 99 Bin Türk Lirası artışla 515 Milyon 740 Bin 210 Türk Lirası olarak oyçokluğuyla kabul etmiştir.

 

 

(10)

Kurumsal 10; Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı Bütçesi:

216 Milyon, 54 Bin, 860 Türk Lirası olarak önerilen Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı Bütçesi aynen ve oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

 

 

(11)

Kurumsal 11; Sağlık Bakanlığı Bütçesi:

250 Milyon, 670 Bin, 860 Türk Lirası olarak önerilen Sağlık Bakanlığı Bütçesi aynen ve oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

 

 

(12)

Kurumsal 12; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi:

137 Milyon, 960 Bin, 940 Türk Lirası olarak önerilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi aynen ve oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

 

 

(13)

Kurumsal 13; Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi:

71 Milyon, 923 Bin, 640 Türk Lirası olarak önerilen Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi aynen ve oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

 

 

(14)

Kurumsal 14; Mahkemeler Bütçesi:

20 Milyon, 309 Bin, 140 Türk Lirası olarak önerilen Mahkemeler Bütçesi aynen ve oybirliğiyle kabul edilmiştir.

 

(15)

Kurumsal 15; Hukuk Dairesi (Başsavcılık) Bütçesi:

8 Milyon, 90 Bin, 890 Türk Lirası olarak önerilen Hukuk Dairesi (Başsavcılık) Bütçesi aynen ve oybirliğiyle kabul edilmiştir.

 

      

 

(16)

Kurumsal 16; Sayıştay Başkanlığı Bütçesi:

 4 Milyon, 737 Bin, 320 Türk Lirası olarak önerilen Sayıştay Başkanlığı Bütçesinde Komitemiz aşağıdaki değişiklikleri yapmıştır:

         Finansman Kodu;1 “Mahalli Kaynaklar” Ekonomik Kodu: 03.3.3.01 “Yurtdışı Geçici Görev Yollukları” kalemindeki 60 Bin Türk Liralık ödeneğin, 40 Bin Türk Lirası artırarak 100 Bin Türk Lirasına yükseltilmesini; ve

         Finansman Kodu;1 “Mahalli Kaynaklar” Ekonomik Kodu:03.5.9.90 “Diğer Hizmet Alımları” kalemindeki 30 Bin Türk Liralık ödeneği, 20 Bin Türk Lirası artırarak 50 Bin Türk Lirasına yükseltilmesini;

oybirliğiyle kabul etmiştir. Bu Bütçe 60 Bin Türk Lirası artışla toplam 4 Milyon, 797 Bin, 320 Türk Lirası olarak oybirliğiyle kabul edilmiştir.

 

 

(17)

Kurumsal 17; Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Bütçesi:

3 Milyon, 196 Bin, 880 Türk Lirası olarak önerilen Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı Bütçesi aynen ve oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

 

 

(18)

Kurumsal 18; Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Dairesi Bütçesi:

708 Bin, 770 Türk Lirası olarak önerilen Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Bütçesi aynen ve oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

 

      

(19)

Kurumsal 19; Polis Genel Müdürlüğü Bütçesi:

188 Milyon, 481 Bin, 860 Türk Lirası olarak önerilen Polis Genel Müdürlüğü Bütçesi aynen ve oybirliğiyle kabul edilmiştir.

 

 

(20)

Kurumsal 20; Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bütçesi:

224 Milyon Türk Lirası olarak önerilen Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bütçesi aynen ve oybirliğiyle kabul edilmiştir.

 

 

(21)

Kurumsal 21; Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Bütçesi:

13 Milyon Türk Lirası olarak önerilen Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Bütçesi aynen ve oybirliğiyle kabul edilmiştir.

 

 


III.GELİRLER:

 

        Yasa Tasarısının 3’üncü maddesine bağlı “B” Gelirler Cetvelini madde ile birlikte değerlendiren Komitemiz, gelir ve gider dengesi bakımından “A” Ödenekler Cetvelinde yapılan değişikliğe paralel, iç borçlanmayı 356 Milyon, 238 Bin Türk Lirasından, 1 Milyon 279 Bin Türk Lirası artışla 357 Milyon 517 Bin Türk Lirasına çıkarmış ve Bütçenin finansmanı için öngörülen Gelirler Toplamını 3 Milyar, 776 Milyon, 224 Bin Türk Lirası olarak 3’üncü maddeyi ve Ek’li Cetvelini oyçokluğuyla kabul etmiştir.

 

IV. KADROLAR VE ARAÇLAR :

 

      Yasa Tasarısının 2’nci maddesine bağlı “C” Kadrolar Cetvelinde Komitemiz, Kurumsal 04; Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı Bütçesindeki II’nci Düzey 01; Yönetim Hizmetleri altında yer alan “Sözleşmeli Personel” sayısının “6”dan “8”e ve Genel Toplamın da “48”den “50”ye çıkarılmasını oybirliğiyle kabul etmiştir.

 

     Yasa Tasarısının 2’nci maddesine bağlı  “D” Araçlar Cetveli de maddeyle birlikte değerlendirilmiş ve Cetvelde  teknik düzenlemeler yapılmıştır.

 

            Tasarının 4’üncü maddesinden 25’inci maddesine kadar olan maddeleri aynen ve oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

 

            Komitemiz, Tasarının “Yürürlüğe Giriş” yanbaşlıklı 26’ncı maddesini aynen ve oyçokluğuyla kabul etmiştir.

 

V. SONUÇ:

 

       1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 tarihleri arasındaki bir yıllık devre içindeki gelir ve giderleri içeren 2014 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, 1 Milyon, 279 Bin Türk Liralık artışla toplam 3 Milyar, 776 Milyon, 224 Bin Türk Lirası olarak oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

 

      Tasarının, Gelirler ve Giderler itibariyle fonksiyonel ayırımı aşağıda öngörülmektedir:

 

 

 


GELİRLER:

                   TOPLAM:

 

Mahalli Gelirler

 

              1,876,022,000.-TL

Fon Gelirleri

                 527,685,000.-TL

Fiyat İstikrar Fonu Gelirleri

                 472,900,000.-TL

Döner Sermaye ve Diğer Fon Gelirleri

                   54,785,000.-TL

 

T.C. Yardımları

                 565,000,000.-TL

Mal ve Hizmet Alım Giderleri İçin

                   33,250,000.-TL

Cari Transferler İçin

                   46,502,000.-TL

Sermaye Giderleri İçin

                 136,195,000.-TL

Sermaye Transferleri İçin

                   81,200,000.-TL

Borç Verme için

                   15,000,000.-TL

Yedek Ödenekler İçin

                   15,853,000.-TL

Savunma İçin

                 237,000,000.-TL

 

T.C. Kredileri

                  450,000,000.-TL

 

 

Gelirler Genel Toplamı:

               3,418,707,000.-TL

 

 

İç Kaynaklar (Borçlanma)

    357,517,000.-TL

 

GENEL TOPLAM

==============

               3,776,224,000.-TL

               ==============

 

 

GİDERLER:

 

 

                     TOPLAM:

Personel Giderleri

 

                1,229,986,810.-TL

Sosyal Güvenlik Kurumuna

Devlet Primi Giderleri

 

       61,110,130.-TL

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

 

    272,631,810.-TL

Faiz Giderleri

    150,000,000.-TL

 

Cari Transferler

 

                1,581,823,500.-TL

Sermaye Giderleri

 

      188,318,750.-TL

Sermaye Transferleri

 

        81,220,000.-TL

Borç Verme

 

       16,000,000.-TL

Yedek Ödenekler

 

                   195,133,000.-TL

GENEL TOPLAM:

===============

 

                 3,776,224,000.-TL

              ================

 

 

 

 

Tasarının tümü oyçokluğuyla kabul edilmiştir.

 

Komite Başkan Vekili Sayın Ersin Tatar ile Komite Üyesi Sayın Kutlu Evren, Cumhuriyet Meclisi, Mahkemeler, Hukuk Dairesi (Başsavcılık), Sayıştay Başkanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Bütçelerine kabul oyu kullanmakla birlikte, diğer bütçelere ret oyu kullanmışlardır. Tasarının tümüne Sayın Ersin Tatar ret oyu kullanmış, Sayın Kutlu Evren Tasarının tümünün oylanmasına katılmamıştır.

 

            Komitemiz, Tasarının sunulan Rapor ışığında görüşülerek kabulünü oyçokluğuyla Genel Kurula salık verir.

 

 10 Aralık 2013, KKTC Cumhuriyet Meclisi

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s