T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile KKTC Maliye Bakanlığı Arasında Ortak Gümrük Komitesi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı

 

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümetleri arasında 25 Nisan 2007 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Kaçakçılığın Tespiti ve Önlenmesine İlişkin Protokol”ün RUHUNA UYGUN OLARAK;

Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı (Bundan sonra tek başına “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır) arasında sağlam bir şekilde tesis edilmiş işbirliğine dayalı mevcut ilişkiyi TEYİT EDEREK;

Gümrüklerin, gümrük sınırlarını koruma ve ticareti kolaylaştırarak ekonomik büyümeyi teşvik etme hususunda oynadığı rollerin önemini KABUL EDEREK;

İki Gümrük İdaresinin bilgi paylaşmaya yönelik çabalarının, eşya, hizmet, sermaye ve insan kaynaklarının iki taraflı akışını teşvik etmeye katkı sağlayacağını VURGULAYARAK;

Taraflar arasında sağlam bir şekilde tesis edilmiş işbirliğine dayalı mevcut ilişkiyi TEYİT EDEREK;

Aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır:

MADDE 1

KURULUŞ VE KAPSAM

 1. Ortak Komite,Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümetleri arasında 25 Nisan 2007 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Kaçakçılığın Tespiti ve Önlenmesine İlişkin Protokol” tarafından yönlendirilecek ve görevlerini bu Mutabakat Zaptı uyarınca gerçekleştirecektir.
 2. İşbu Mutabakat Zaptı ile Taraflar, gümrük konularında işbirliğini geliştirmek üzere Ortak Gümrük Komitesi (bundan sonra “Ortak Komite” olarak adlandırılacaktır) kurmuşlardır.
 3. Taraflar arasında işbirliğinin bütün yönleriyle geliştirilmesi, Ortak Komite ve Ortak Komite bünyesindeki çalışma grupları dâhilinde gerçekleştirilecektir.

 

MADDE 2

GÖREVLER

 1. Ortak Komite, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında gümrük konularında işbirliğini koordine ve teşvik edip geliştirecek ve temel işbirliği alanlarını belirleyecektir.
 2. Ortak Komite, faaliyetlerini özellikle aşağıdaki alanlarda işbirliği sağlanması amacına dayalı olarak gerçekleştirir:

a) Taraflar arasında gümrük konusunda işbirliğinin geliştirilmesini sağlayacak yol ve yöntemleri araştırmak;

b) Sınır geçişlerinin hızlandırılması, basitleştirilmesi ve güvenli hale getirilmesi ile gümrük işlemlerinin verimliliğinin sağlanması amacıyla ortak hareket edilmesi yönünde çalışmalar yapmak;

c) Gümrük politika ve usulleri, muhafaza işlevleri, modernizasyon programları ve arz zinciri güvenliğine ilişkin bilgi ve en iyi uygulamaları paylaşmak;

d) Eşyaya ilişkin olarak gümrüğe sunulan bilgilerin doğruluğunun sağlanabilmesi maksadıyla gümrük işlem ve muayenesinde kullanılan teknolojiyi geliştirmek;

e) Bilgi değişimi yoluyla gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması ve gümrük kontrollerinin etkinliğini artırmak amacıyla projeler uygulamak;

f) Gümrük konularında kolluk alanında işbirliği, kaçakçılıkla mücadelede ortak faaliyetlerin ivedi şekilde gerçekleştirilmesi ve fikri mülkiyet haklarının korunması konularında çalışmalar yapmak.

 

MADDE 3

YAPI VE TEMSİL

 1. Taraflar usulüne uygun olarak Ortak Komite üyelerini tayin eder ve herhangi bir değişikliği birbirlerine zamanında bildirirler.
 2. İki taraf Gümrük İdareleri Başkanları Ortak Komite eş başkanları olacaktır.
 3. Gümrük İdarelerinin ilgili birimlerinin başkanları uygun görüldüğü takdirde Ortak Komite’nin ilgili çalışma gruplarının başkanları olacaktır.
 4. İlgili diğer gümrük idaresi görevlileri, Ortak Komite ve Çalışma Grubu toplantılarına üye sıfatıyla katılacaktır.
 5. Bu maddenin 2 ve 3üncü paragraflarında öngörülen görevler, diğer Tarafın usulüne uygun olarak bilgilendirilmesi şartıyla diğer heyet üyelerine devredilebilir.
 6. Ortak Komite çerçevesinde aşağıdaki çalışma grupları kurulmuştur:

a) Teknik İşbirliği ve En İyi Uygulama Örnekleri Paylaşımı Çalışma Grubu;

b) Dış Ticaret ve Gümrük İstatistikleri Çalışma Grubu;

c) Gümrükler Muhafaza Alanında İşbirliği Çalışma Grubu;

d) Modernizasyon ve Kapasite Geliştirme Çalışma Grubu;

e) Uluslararası Gümrük Politikaları İstişareleri Çalışma Grubu.

7. İşbirliğini geliştirmek amacıyla ve diğer alanlarda işbirliğinin gerekli olması halinde mevcut çalışma gruplarına ilaveten başka çalışma grupları tesis edilebilir.

8. Çalışma Grupları bu Protokol ve Ortak Komite oturumlarında benimsenen kararlar rehberliğinde hareket edecek ve yaptıkları çalışmadan elde edilen sonuçları, düzenli olarak Ortak Komite’ye rapor edeceklerdir.

MADDE 4

ÇALIŞMA USULLERİ

 1. Ortak Komite toplantıları, yılda bir defa olmak üzere, dönüşümlü olarak Türkiye Cumhuriyeti’nde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilir.
 2. Toplantının gerçekleştirileceği tarih ve görüşülecek konular, toplantı tarihine en az bir ay kalaTaraflar arasında istişareedilerek belirlenir. Ortak Komite Eş Başkanları, başka konuların da oturuma dâhil edilmesini teklif edebilir ve toplantılarda başka konuları gündeme getirebilir.
 3. Gerekli görülmesi halinde, Taraflardan her biri, Ortak Komite bünyesinde tartışılan konularla ilgili diğer kamu kuruluşuyetkililerini toplantılara katılmaya davet edebilir.
 4. Tarafların temsilcileri, Ortak Komite’nin olağan toplantıları arasındaki dönemde aciliyet arz eden konularda istişarede bulunabilir ve ortak kararlar alabilirler. Taraflar bu kararları, Ortak Komite’nin en yakın toplantısı Protokolü’ne dâhil edebilir.
 5. Ortak Komite toplantılarında kabul edilen kararlartoplantı sonunda başkanlar tarafından imzalanmak üzere kayda geçirilir. Ortak Komite Toplantıları kayıtları Türkçe olmak üzere iki (2) nüsha halinde tutulur.

 

MADDE 5

SEKRETARYA

 1. Tarafların Gümrük İdarelerinin dış ilişkilerinden sorumlu ilgili birimleri Ortak Komite sekretarya görevini üstleneceklerdir.
 2. Sekretarya, toplantıların yürütülebilmesi için idari destek sağlayacaktır.
 3. Sekretarya, Komite’nin rutin işlerini sürdürecek ve Komite’nin alt çalışma organlarını koordine edecektir.
 4. Tarafların Sekretarya temsilcileri birbirleri ile düzenli temas halinde olacak ve gerekli görülmesi halinde Komite toplantıları aralarında birbirleriyle bir araya geleceklerdir.

 

MADDE 6

MALİ GİDERLER

 1. Ortak Komite toplantılarınınorganize edilmesive gerçekleştirilmesiyle ilgili mali giderleri ev sahibi Taraf üstlenir. Ortak Komite toplantıları katılımcılarının seyahat masrafları ise bizzat Taraflar tarafından karşılanır.
 2. Taraflardan her biri, Ortak Komite üyelerinin kendi faaliyetleriyle ilgili gerekli tüm masrafları üstlenir.

 

MADDE 7

DİĞER ANLAŞMALAR

İşbu Mutabakat Zaptı hükümleri, Tarafların akit taraf oldukları diğer uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerine halel getirmez.

 

MADDE 8

ANLAŞMAZLIKLARIN HALLİ

İşbu Mutabakat Zaptı’nın yorumlanmasından ve uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlık Taraflar arasında yürütülecek istişarelerleçözümlenecektir.Yine de çözülemeyen anlaşmazlıklar Taraflar arasında yürütülecek diplomatik müzakere ve istişareler ile çözülür.

Her bir taraf işbu Mutabakat Zaptı’nın yorumlanması, uygulanması ve değiştirilerek kabulü veya olası bir anlaşmazlık çözümüne ilişkin olarakortak istişarede bulunulmasını isteyebilir. Taraflar arasında yürütülecek istişareler aksi kararlaştırılmadığı sürece yazılı talep bildirimini izleyen yirmi (20) gün içinde başlar.

MADDE 9

EKLEMELER VE DEĞİŞİKLİKLER

İşbu Mutabakat Zaptı ile ilgili ilave ve değişiklikler, Tarafların karşılıklı rızası ile yapılır.

Söz konusu ilave ve değişiklikler, bu işbu Mutabakat Zaptı’nın ayrılmaz bir parçası sayılacak münferit Protokoller ile yapılır ve 10. Madde hükümleri uyarınca yürürlüğe girer.

 

MADDE 10

YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ, SÜRE VE FESİH

İşbu Mutabakat Zaptı, yürürlüğe girmesi için gerekli iç yasal usullerin tamamlandığını Tarafların birbirlerine diplomatik yolla bildirdikleri son yazılı bildirimin alındığı tarihi takip eden otuzuncu (30) günde yürürlüğe girer.

İşbu Mutabakat Zaptı, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş (5) yıl süre ile yürürlükte kalır ve Taraflardan biri Protokol’ü sona erdirme niyetini diğer Tarafa diplomatik yollarla yazılı olarak altı (6) ay önce bildirmediği takdirde, beş (5) yıl için yenilenir.

İşbu Mutabakat Zaptı’nın feshedildiği sırada devam etmekte olan işlem ve uygulamalar, bu Mutabakat Zaptı hükümleri uyarınca tamamlanır.

Bu Protokol Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa’da, 26/02/2016tarihinde, Türkçe iki nüsha olarak imzalanmıştır.

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET  BAKANLIĞI

ADINA

KKTC MALİYE BAKANLIĞI

ADINA

BÜLENT TÜFENKCİ

BAKAN

BİRİKİM ÖZGÜR

BAKAN

 

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s